Skip to main content

O nama

Centar za socijalni rad u Novom Pazaru je stručna institucija koja se bavi problematikom socijalne i porodično pravne zaštite. Po svojoj ulozi, sadržaju i metodu rada on spada u društvene istitucije od izuzetnog znacaja. One su izrasle iz potrebe pojedinaca i porodica da uz pomoc stručnih institucija društva savladaju svoje životne probleme koje nisu u stanju da uspešno savladaju i da putem naučnih saznanja, praćenjem i predupredenjem nastajanja socijalno-patoloških pojava stvore uslovi za zdraviji odnos pojedinca, porodice i društva.

 

Osnovni ciljevi razvoja novih standarda Centra za socijalni rad usmereni su na : 

  • poboljšanju nivoa zaštite za posebno osetljive grupe dece,odraslih i starih lica;
  • povećanju efikasnosti strucnog rada i dostupnosti usluga korisnicima;
  • podizanje profesionalne kompetencije strucnih radnika u socijalnoj zaštiti.

 

U cilju razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmerene na: 

  • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomicnih usluga gradanima,
  • poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno dece,hendikepiranih i starih i svih drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva,
  • uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora,
  • realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor usluga i participaciju u postupku i odlukama.

Istorijat Centra za socijlani rad Novi Pazar


Na osnovu čl. 5. Zakona o socijalnim ustanovama i clana 117. Statuta opštine Novi Pazar,Skupština opštine Novi Pazar je na zajednickoj sednici Opštinskog veca i Veca radnih zajednica održanoj 11.03.1966.godine donela Odluku br. 2642/1 o osnivanju Centra za socijalni rad sa Disciplinskim centrom u Novom Pazaru. Aktom o osnivanju ustanove preneti su samo strucni poslovi iz oblasti socijalne zaštite i starateljstva,dok su upravni poslovi bili pri organu uprave.Ovakav rad pokazao je citav niz nedostataka – dupliranje poslova,dvojnost mišljenja,neefikasnost u postupku i dr.

Od izuzetnog znacaja za razvoj Centra za socijalni rad i oblasti socijalne zaštite je donošenje prvog Zakona o socijalnoj zaštiti i službama socijalne zaštite 1966.godine. Sa početkom 1968.godine na Centar za socijalni rad su bili preneti svi poslovi iz socijalne zaštite – fondovi,zaštita dece i odraslih lica. Centar je u takvim uslovima imao širinu u vođenju politike socijalne zaštite i donošenju dugorocnijih planova i programa.

Radna zajednica centra donela je 27.12.1973.godine Odluku o konstituisanju radne organizacije bez osnovnih organizacija i centar je dobio sadašnji naziv Centar za socijalni rad Novi pazar.

Kasniji razvoj centra usledio je nakon donošenja Zakona o braku i porodicnim odnosima od 1980.godine, nakon čega je dobio nove zadatke o ovlašcenja.

U cilju uspostavljanja efikasnog i racionalnog sistema socijalne zaštite Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 13.06.1991.godine donela je Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbedivanju socijalne sigurnosti gradana.Ovaj Zakon je nekoliko puta dogradivan,a zadnje izmene i dopune su izvršene u julu 2006.godineOvim zakonom je ucinjen kvalitativno nov pristup,jer je težište zaštite sa pojedinca usmereno na porodicu.Isto tako,jedinstveni nivo zaštite se sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije,a nadležno Ministarstvo za socijalna pitanja propisuje odgovarajuca uputstva i koordinira strucni rad u ovoj oblasti.

Radi zadovoljenja brojnih potreba gradana naše opštine,a u skladu sa zakonskim odredbama,Skupština opštine Novi Pazar je 1997.godine donela Odluku o proširenim pravima iz socijalne zaštite.Ovom odlukom obuhvacene su one kategorije gradana koje ne ispunjavaju uslove utvrdene zakonom,a imaju odredene potrebe za socijalnom zaštitom.U nekoliko navrata ova Odluka je bila proširena i dopunjena ,a zadnje izmene i dopune su izvršene tokom 2010.gdine.

Time su stvoreni svi preduslovi za potpunijom socijalnom zaštitom gradana naše opštine.


Grad Novi Pazar

Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost.Posebnu vrednost ovog multietnickog i multikulturalnog prostora,gde se susrecu zapadna i istocna civilizacija, cine mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici . Arheološki nalazi govore da je ovo podrucje naseljeno od kamenog doba (nalaz Naprelje),preko gvozdenog doba (nalaz Smolucka pecina) iz rano-antickog doba (Novopazarski nalaz),te nalazišta ostataka kasnoantickih i srednjovekovnih utvrdenja Jeleč i Ras.
Sloveni su pocetkom VII veka naselili Balkansko poluostrvo,a jedna od najgušce naseljenih teritorija bila je dolina Raške, locirana na ravnicarskom prostoru usred Novopazarskog polja.Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza Turaka za prodor na sever.Izmedu 1459. i 1461. udareni su temelji grada na ušcu Jošanice i Raške i dali mu ime Yeni Bazar,što u prevodu znaci Novi Pazar.Njegov osnivac bio je turski vojskovoda,Isa-beg Isakovic.Preko njega su prolazili važni putevi za Dubrovnik,Bosnu i južno primorje sa Solunom i Carigradom.

U Novom Pazaru i bližoj okolini sacuvani su izuzetno znacajni kulturno-istorijski spomenici.Znacaj pojedinih spomenika prelazi okvire naše zemlje,kao što je kompleks koji cine manastir Sopocani i trvdava Ras,koji su stavljeni pod zaštitu UNESCO-a.

Od posebnog su znacaja i: Petrova crkva iz IX veka, Ðurdevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje iz XII veka, Kapela kralja Dragutina iz XIII veka. U gradu su znacajni spomenici islamske arhitekture: Altun-Alem džamija iz XVI veka, Amir-agin han iz XVII veka,gradska tvrdava sa Kulom motriljom, Hamam (kupatilo) i mnoge druge urbane građevine.

Novi Pazar leži na ušcu reke Jošanice u Rašku i predstavlja ekonomski i kulturni centar ovog kraja.Kroz njega prolaze važne saobracajnice,a najvažniji je put Raška - Novi Pazar - Ribariće, koji spaja ibarski put sa kontinentalnim delom jadranske magistrale.
Teritorija grada Novog Pazara prostire se na površini od od 742 km2.Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2011.godine na teritiriji grada živi oko 112.000 stanovnika. Opština ima 98 naselja,26 mesnih zajednica,od cega 6 gradskih i 20 seoskih.

Budimo u kontaktu

Gde se nalazimo?

Novi Pazar

ul. Stevana Nemanje 198

Telefon

020 312 633 (centrala) 
020 5 311 807 (direktor)

Radno vreme

Ponedeljak-Petak
08:00 - 15:00