Poziv za prijem u radni odnos u trajanju od 12 meseci.

Za potrebe sprovodjenja medjunarodnog projekta „telecer
centar“ raspisujemo poziv za prijem u radni odnos u trajanju od
12 meseci na 50% radnog vremena.

Kandidate:
- Doktor medicine
- Diplomirani socijalni radnik
- Diplomirani psiholog
- Gerento domaćica – negovateljica

KANDIDATI MORAJU PRILOŽITI DIPLOMU O ZAVRŠENOM
OBRAZOVANJU
Dodatni uslov: Poznavanje engleskog jezika i rad na računaru.

Poziv za podnošenje CV-a traje sedam dana od dana
objavljivanja na zvaničnom sajtu ustanove .
CV dostaviti na adresu :
Centar za socijalni rad „Novi Pazar“
Ul.Stevana Nemanje broj 198
36300 Novi Pazar ili lično u pisarnici Ustanove u
kancelariji broj 3.

 Javni poziv (pdf 1 PDF dokument)

Telefon: 020 312 633 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.